Zaškrtnutím pole „souhlas se zpracováním osobních údajů“ na webové stránce www.epcos.info a odesláním tohoto souhlasu a s ním souvisejících osobních údajů kliknutím na políčko „odeslat formulář“ tamtéž, provedenými poté, co jsem se seznámil také s níže uvedenými Informacemi o zpracování osobních údajů a poučením ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb., souhlasím s tím, aby mé osobní údaje v rozsahu, v jakém jsem je uvedl ve formuláři Osobní dotazník na webové stránce www.epcos.info, byly zpracovávány společností EPCOS s.r.o., sídlem Feritová 2945/1, Šumperk 787 15, IČO 25569341 (dále jen „správce osobních údajů“) za účelem kontaktování mé osoby prostřednictvím uvedených údajů správcem osobních údajů nebo osobou jím určenou (za předpokladu smluvního zajištění zabezpečení těchto osobních údajů), a to po dobu nejvýše tří let ode dne udělení tohoto souhlasu (nezanikne-li dříve). Prohlašuji, že uvedené osobní údaje jsou pravdivé a že ohledně nich jsem oprávněn tento souhlas udělit. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji po zralé úvaze a na základě svobodné vůle. Souhlasím s tím, že záznam o poskytnutí tohoto souhlasu provedený automatizovaně v elektronických systémech správce osobních údajů bude sloužit jako rozhodující doklad o poskytnutí tohoto souhlasu.

Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb. (dále jen „Zákon“)

EPCOS s.r.o. Vás tímto jako správce osobních údajů informuje o následujících skutečnostech:

Další podrobnější informace o zpracování osobních údajů Vám sdělíme vyžádání. Informace jsou průběžně aktualizovány a zveřejňované informace se proto budou v čase měnit tak, aby odpovídaly skutečnosti.